Recent heeft de Monumentenraad Curacao een bezoek gebracht aan Stichting Sint Elisabeth (SEF).De Monumentenraad van Curaçao, een door de overheid ingesteld adviesorgaan, adviseert de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning gevraagd en ongevraagd over aangelegenheden die betrekking hebben op gebouwd en archeologisch erfgoed.

De Raad, onder voorzitterschap van monumentenexpert de heer  Michael Newton, is verder samengesteld uit experts op het gebied van gebouwd erfgoed, archeologie, bouwkunde, geschiedenis, stedenbouw, wetgeving, toerisme en financiën. Om de Minister goed van advies te kunnen dienen, spreekt de Monumentenraad met eigenaren van monumentale gebouwen, zoals Stichting Sint Elisabeth.

Het bestuur van SEF heeft een presentatie gegeven over de in voorbereiding zijnde restauratie en herbestemming van het gebouw van het voormalige Sint Elisabeth Hospitaal. Vanuit de derde verdieping van de PoliNobo heeft de Monumentenraad daarbij een mooi en volledig beeld gekregen van het totale gebouw waarin tot 15 november 2019 het voormalige Sint Elisabeth Hospitaal gehuisvest was.

Vanaf deze locatie is bovendien goed zichtbaar dat het voormalige ziekenhuiscomplex een duidelijk herkenbaar geheel vormt met het aangrenzende voormalige Sint Thomas College, niet alleen qua ligging, maar ook vanuit architectonisch en cultuurhistorisch perspectief. Deze gebouwen zijn de stenen getuigen van de ontwikkeling van de ziekenhuiszorg en het onderwijs op Curaçao. De Monumentenraad onderschrijft het belang van het behoud van dit cultureel historisch erfgoed. Met veel interesse heeft de Raad kennisgenomen van de initiatieven van SEF om het ziekenhuiscomplex te restaureren en daarmee te behouden voor de volgende generatie.